Algemene voorwaarden 

 

Laatst geüpdatet op 1 oktober 2020

 

De website Calihome                                                                                                                                                                                                   Platform Beheerder Wix.be

 

Is een initiatief van:

Liesa Rüd & Catalin Smuter
Margrietstraat 16,
9310 Baardegem
BE0753.817.187
Email: info@calihome.be

 

 

 I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (Hierna de ‘’AGV’’ genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (Hierna de ‘’Gebruiker’’ genoemd). Verwijzingen naar de beheerders, nl. Liesa Rüd en Catalin Smuter, zullen telkens door “De Beheerders”  gebeuren. 

 

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze AGV heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

 

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de AGV. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet.
 

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

2. Platform

a) Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b) Inhoud

De Beheerders, bepalen de inhoud van het Platform en dragen grote zorg voor de informatie die hierop vermeld wordt. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om het Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan, op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

De Beheerders kunnen geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kunnen de Beheerders niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruikers zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. De Beheerders zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads. De Gebruiker draagt hierbij de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van in overeenkomstige situaties.

c) Diensten gereserveerd voor de de geregistreerde Gebruikers


1) Registratie


De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het Platform hebben voltooid.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend  voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaarding van deze AGV.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijk termijn te antwoorden.

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt toegang tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de “Persoonlijke Ruimte”) mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

De gebruikersnaam is definitief, maar het wachtwoord kan door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn/haar Persoonlijke Ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijke. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

De Beheerders behouden zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

2) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal zo snel als mogelijk, nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld, effectief zijn.

3) Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen de Beheerders en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

De Beheerders hebben geen controle over dergelijke externe websites van derden en zijn daarom ook niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Van zodra de Gebruiker op een hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform en kunnen de Beheerders niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

4) Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de Beheerders. In andere gevallen, hebben de Beheerders de nodige rechten bekomen en worden bijgevolg beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Beheerders, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als “royalty-vrij” op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5) Bescherming van persoonsgegevens

Calihome verzekert de gebruikers ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Calihome.

Calihome verbindt zicht ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy beleid dat beschikbaar is op het Platform.

6) Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de Beheerders hun maatschappelijke zetel hebben.

7) Overige bepalingen

De Beheerders behouden zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behouden de Beheerders zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. De Beheerders behouden zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van de Beheerders niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen.

 

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de Beheerders (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopsvoorwaarden, hierna “Verkoper” wordt genoemd) en de Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopsvoorwaarden, hierna “Klant” wordt genoemd) bij het aankopen van producten of diensten op het Platform door de laatste.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden onverlet.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Onze winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto’s) heeft geen contractuele waarde.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten en nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de definitieve validatie van de bestelling.

4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronisch formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

 

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a) Betaalmogelijkheden

De geplaatste bestellingen kunnen op een eenvoudige en veilige manier betaald worden aan de hand van de betaalmethodes hieronder: 

-Paypal

-Bancontact

-Visa/Mastercard/Maestro

b) Betaling

De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

c) Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

De levering gebeurd pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

Standaard levering: 2 - 5 werkdagen;

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant een terugbetaling eisen.

a) Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

b) Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

c) Retourzendingen en omruiling

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:

Retourzending van het product per post binnen 14 dagen na de datum van levering van de bestelling naar het volgende adres: Margrietstraat 16, 9310 Baardegem. De kosten van de retourzending zijn volledig ten laste van de Klant. 

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

 

 8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar. (NOG NA TE KIJKEN)

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper. 

9. Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

a) Terugzending en terugbetaling

Na het kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van terugzending blijven echter voor de Klant.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijk staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

b) Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij/zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

c) Template formulier herroeping 

Ter attentie van:

Calihome
Margrietstraat 16,
9310 Baardegem
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE0753.817.187
E-mail: info@calihome.be

Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende het goed (*) hieronder vermeld:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Besteld op (*)/ontvangen op (*): ---------------------------------------------------------

Naam (namen) van de consument(en): -------------------------------------------------

 

Adres(sen) van de consument(en): ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier op papier wordt ingevuld):
-------------------------------

 

-------------------------------

Datum: ------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

10. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de inkooporder en de factuur, bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacy beleid dat beschikbaar is op het Platform.

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortdurend, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten/ geleverde producten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met een gelijk doel.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

14. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacy beleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@calihome.be.